Apo's 4k games

Here you can see 4kb games written in Java.
Click on an image to start the game.

MyPrecious (2013)

MyTreasure (2013)

Sokobond4k (2013)

PongCeption (2013)

BreakCeption (2013)

TicCeption (2013)

WrappingPaper (2013)

DicePuzzle (2014)

Flap4Kanabalt (2014)

ApoSimple4k (2012)

ApoBubble4k (2012)

ApoOne4k (2012)

ApoBrain4k (2012)

ApoChange4k (2012)

ApoBeam4k (2012)

ApoBlockLock4k (2012)

ApoImp4k (2012)

ApoSn4ke (2012)

ApoClock4k (2012)

ApoTreePuzzle4k (2012)

ApoHockey4k (2012)

ApoStress4k (2012)

ApoTurn4k (2012)

ApoHitori4k (2012)

ApoSeeds4k (2012)

ApoPush4k (2012)

ApoBalloon4k (2012)

ApoNurikabe4k (2012)

ApoDice4k (2012)

ApoDetectiveChess4k (2012)

ApoShift4k (2012)

ApoMonoMirror4k (2013)

ApoSanta4k (2012)

ApoPushBlock4k (2013)

7x7 (2013)

ApoFun4k (2007)

ApoFall4k (2007)

ApoSheep4k (2007)

All 4k games were made by Dirk Aporius. The entire games are less than 4kb.